โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากร โครงการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอำเภอโชคชัย มีความรู้ มีค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริต

ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พร้อมด้วย นายบรรลือฤทธิ์ พูนศรี และ นางสาวนันทิวาภรณ์ ด่านโคกสูง

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์

Read More »

การประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์

Read More »

รางวัล กรรมการและเลขานุการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น

วันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นโดยได้รับมอบโล่รางวัล จาก

Read More »

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดย นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการ

Read More »
บริการออนไลน์ E-SERVICE
วารสาร