โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก