โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนร่วมกิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 โดยมีการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด ณ หอประชุม โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา