โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

กิจกรรมวันวิสาขบูชา เข้าวัด ทำบุญ

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวันวิสาขบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุข ร่มเย็น และถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา