โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม

วิทยากร โครงการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอำเภอโชคชัย
มีความรู้ มีค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริต