โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ​
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งทิพภา​ โพธิ์นอก​ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ด้านการศึกษา ประจำปี 2566 ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธาณรชน
ณ หอประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา