โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

OIT 2023

o1 : โครงสร้างหน่วยงาน

o2 : ข้อมูลผู้บริหาร

o3 : อำนาจหน้าที่

o4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

o6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 : Q&A

o9 : Social Network

o10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o11 : แผนดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

o13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16 : ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ

o17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18 : E-Service

o19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

o20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

o21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

o22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

o32 : การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)

o33 : รายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy)

o34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

o40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41 : การประเมินจริยธรรมของเจ้าที่รัฐ

o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน