โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒