โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดย นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการ โรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นายบัณฑิต ชนะชัย อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และคณะศึกษานิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา