โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ 2566

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นม 3 และม 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น