โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ได้จัดให้มีการสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 โดยนางสาวเพ็ญจิตตรี จิตมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและคุณครูผู้คุมสอบในการนี้ด้วย ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม…