โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545