โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545