โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546