สาส์นจากผู้บริหาร

ขอต้อนรับนักเรียน เข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ด้วยความสดใสเบิกบาน เพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ ตามการใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริง ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องเรียนรู้จึงอยากนำเสนอแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิต โดยปัจจัยแรกได้แก่การรักษาเวลาเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ประเมินศักยภาพของตนเองและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งแม้ต้องทำงานอย่างหนักก็จำเป็นต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม …

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการออนไลน์ E-SERVICE
วารสาร