โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ประชุม ปรึกษา หารือ เพื่อเตรียมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ประกอบด้วย นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสุพจน์ ติสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายชูรัชต์ ซุยจันทึก ผู้แทนองค์กรชุมชน นายสิน วนสันเทียะ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายเจษรา บุญลาภ ผู้แทนศิษย์เก่า นายบัณฑิต ตรีกลางดอน ผู้แทนผู้ปกครอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดการผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา