โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

วิทยากร โครงการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอำเภอโชคชัย มีความรู้ มีค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริต

ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พร้อมด้วย นายบรรลือฤทธิ์ พูนศรี และ นางสาวนันทิวาภรณ์ ด่านโคกสูง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอำเภอโชคชัยมีความรู้ มีค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริต
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา