โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ขอเป็นออเจ้าสักวันนะคะ

28 พฤศจิกายน 2566 พี่ ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่ วัดมงคลบพิตร ,วัดพระศรีสรรเพญ, พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาและวัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ